Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

-Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, voorstel van programma, factuur en algehele dienstverlening tussen Steps to Fit en de klant waarop Steps to Fit deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

-Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

-Indien zich tussen Steps to Fit en de klant een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

-Aan deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend door de klant.

ARTIKEL 2 VOORSTELLEN EN OFFERTES

-Steps to Fit kan niet aan zijn offertes of voorstellen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of voorstellen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

-Voorstellen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige begeleiding.

-De termijn van begeleiding wordt aangegaan voor de periode overeengekomen tussen Steps to Fit en de klant welke is opgenomen in het voorstel en de offerte voor de klant.

ARTIKEL 3 ANNULERING

-Indien de klant redelijkerwijs een afspraak, zij het tijdens begeleiding van een programma, dan wel een los consult voor advisering of voorlichting, moet annuleren, dan dient dit minimaal 24 uur van te voren te worden gemeld naar Steps to Fit. De klant heeft in dit geval recht op een inhaalafspraak in dezelfde week waarin de initiële afspraak gepland stond.  Indien de klant niet tijdig annuleert, dan heeft Steps to Fit het recht om betreffende week over te slaan ( dit in het nadeel van de klant), mits hiervoor een aannemelijke reden voor opgegeven kan worden. Steps to Fit zal in geen geval van annulering het geaccordeerde geoffreerde bedrag (of een deel hiervan) restitueren, met in achtneming van uitzondering.

ARTIKEL 4 BETALING

-Betaling dient door de klant aan Steps to Fit binnen 14 dagen na factuurdatum overgemaakt te worden op het door Steps to Fit aangegeven rekeningnummer op de factuur.

-Het gefactureerde bedrag dient ineens betaald te worden.

-Indien de klant aantoonbaar kan maken dat het gefactureerde bedrag niet ineens overgemaakt kan worden, dan kan in bepaalde gevallen beoordeeld worden of een betalingstermijn in twee delen mogelijk geacht wordt.

-Wanneer de klant niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting, zal Steps to Fit genoodzaakt zijn een herinnering te sturen naar de klant per e-mail in een digitale bijlage.

-Indien de klant na herinnering nog in verzuim blijft tot betaling, dan zal Steps to Fit 2% verhoging doorberekenen op het factuurbedrag.

-Als de klant hierna nog steeds niet aan zijn betalingsverplichting voldoet,dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

ARTIKEL 5 FACTURATIE

-De factuur wordt door Steps to Fit te allen tijde naar de klant verstuurd na de eerste afspraak van een programma, dan wel na een los consult voor advisering of voorlichting. 

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

-Steps to Fit stelt zich niet aansprakelijk voor enige vorm van fysieke, emotionele en/of mentale schade toegebracht aan de klant als gevolg van de begeleiding door Steps to Fit. De klant is dan ook niet gerechtigd Steps to Fit verantwoordelijk te houden voor enige schade, als hierboven gemeld, die de klant ervaart als gevolg van de begeleiding door Steps to Fit. 

-Steps to Fit kan enkel aansprakelijk gesteld worden door de klant voor directe materiële schade.

-De aansprakelijkheid van Steps to Fit is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van uitkering door zijn verzekeraar in voorkomend geval.

ARTIKEL 7 MATERIAALGEBRUIK

-Alle materialen, ingezet door Steps to Fit tijdens de begeleiding van de klant, blijven te allen tijde eigendom van Steps to Fit.

ARTIKEL 8 COMMUNICATIEOVERDRACHT

-De communicatie tussen Steps to Fit en de klant vindt plaats via e-mail, digitale bijlagen, sms, telefoon en papieren uitingen.

-Het voorstel van programma, offerte, factuur worden door Steps to Fit naar de klant toegezonden via e-mail middels digitale bijlagen in PDF.

-De algemene voorwaarden, het evaluatieformulier en het notitieformulier met voortgang van metingen worden via e-mail middels een digitale bijlage in PDF toegezonden door Steps to Fit aan de klant, dan wel via een papieren uiting.

-De thuisopdrachten en bewegings- en/of voedingsinformatie worden normaliter in papieren vorm gegeven aan de klant door Steps to Fit.

ARTIKEL 9 REISKOSTEN EN REISTIJD

-Steps to Fit is gerechtigd de reiskosten en kosten voor de reistijd door te berekenen in het factuurbedrag. De hoogte is afhankelijk van de afstand naar de klant af te leggen door Steps to Fit en de bijkomende reistijd. De indeling van reiskosten wordt geïnformeerd, indien van toepassing, in de offerte naar de klant.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

-Steps to Fit is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT

-Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Steps to Fit partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.